Lähteet

Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. PS-kustannus. Jyväskylä.

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen M-K.& Siiskonen, Tiina (toim.): Oppimisen vaikeudet. Otavan Kirjapaino Oy 2019.

Aro, T., Järviluoma, E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S. & Paananen, M. 2014. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Kummit 11. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Niilo Mäki Instituutti.

Asunta, P. 2018. Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Luettavissa osoitteessa: <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59850/Piritta_Asunta_screen_korjattu.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.

Asunta, P., Mälkönen, I., Viholainen, H., Ahonen, T. & Rintala, P. 2014. Miten voimme tunnistaa lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia ja tukea heitä kouluympäristössä? NMI Bulletin 4/2014.

Asunta, P., Viholainen, H., Westerholm, J. & Rintala, P. 2015. Motoriikan havainnointilomake suomalaisille opettajille – Motor Observation Questionnaire for Teachers -lomakkeen kulttuurinen kääntäminen. Liikunta & Tiede.

Autti-Rämö, I., Säilä, H & Vuori, M. 2016. Lapsen kuntoutustarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa. Teoksessa: Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M.& Ylinen, A. (toim.). Kuntoutuminen. 1. painos. Helsinki: Duodecim

Haapala, EA., Poikkeus, A-M., Tompuri, T., Kukkonen-Harjula, K., Leppänen, PHT., Lindi, V. & Lakka, TA. Associations of Motor and Cardiovascular Performance with Academic Skills in Children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2013.

Henderson, Sugden & Barnett. 2007. Movement Assessment Battery for Children-2.

Ikonen, O. 2000. Oppimisvalmiudet ja opetus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jaakkola, T. 2014. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni! Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jyrkämä, J. 2008. Vanheneva yksilö, toimijuus ja toimintatilanteet. Teoksessa Heikkinen, Eino ja Rantanen, Taina (toim.): Gerontologia. 2., uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.

Järvinen, K. & Mikkola, P. 2015. Oletko sä meidän kaa? Näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa. Pedatieto Oy.

Kauppila, J., Sipari, S.& Suhonen-Polvi, H. 2016. Lapsen kokonaiskuntoutus

kehitysympäristössään. Teoksessa: Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.). Kuntoutuminen. 1. painos. Helsinki: Duodecim.

Kranowitz, C. S. 2003. Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. Juva: WS Bookwell.

Lano, A. 2019. Motoriikan vaikeudet eri ikäkausina. Hoitoketju nykykäytänteisiin perustuen. Puheenvuoro Jyväskylän yliopiston esiseminaarissa 13.6.2019: Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa. Jyväskylä.

Launiainen, H. & Sipari, S. Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostoissa -projekti 2007–2011. Helsinki: Vajaaliikkeisten Kunto ry. Saatavana osoitteessa: <https://kuntoutusportti.fi/tietokanta/lapsen-hyva-kuntoutus-kaytannossa-lapsen-ja-nuoren-hyvan-kuntoutuksen-toteutuminen-palveluverkostossa-projekti-2007-2011/>.

Leskenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus.

Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Mönkkönen, K., Kekoni, T. & Pehkonen, A. (toim.) 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Gaudeamus Oy.

Näyhä, H. 2019. Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa – katsaus DCD13 Bridging the Disciplines -konfrenssin esiseminaariin. Oppimisen ja oppimisen vaikeuksien erityislehti. Niilo Mäki Instituutti.

Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2018:3a. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Helsinki: PunaMusta Oy.

Opetushallitus. 2014. Opetussuunnitelman perusteet. Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75406/OKM22.pdf

Peda.net. Aivojen osat, kuvio. https://peda.net/p/OskariLaula/kasvun-kansio/8-ihmisen-aivot:file/download/023c4ecd5446bc788a4fcac39fba4f92e409afb4/aivojen-osia-full_bi4_shutterstock.png.jpg

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) 2017. Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Savolainen, N. & Vienola, S. 2014. Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T) luotettavuus 6-vuotiaiden lasten arvioinnissa. [Pro gradu -tutkielma] Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Schoemaker, M.M. 2008. Identification of Developmental Coordination Disorder. Luentomateriaali.

Schoemaker, M.M., Flapper, B., Reinders-Messelink, H. & De Kloet, A. 2008. Validity of the motor observation questionnaire for teachers as a screening instrument for children at risk for developmental coordination disorder. Human Movement Science 27, 190–199.

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5, 2017. 102 s. ISBN 978-952-284-025-7 (pdf). Saatavana osoitteessa: <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550>.

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut, 2017. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke. Saatavissa osoitteessa: metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut. 18.11.2019.

Syväoja, H. 2015. Liikkuva keho – tehokkaat aivot. Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.  https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuva_keho_tehokkaat_aivot_tiivistelma_4s_0.pdf

Sääkslahti, A., Cantell, M. 2009. Moto-kerho. Motoristen perustaitojen harjaannuttaminen koulun kerhossa. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Viholainen, H. & Asunta P. 2018. Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen arjessa. Teoksessa Pihlaja P. & Viitala R. (toim.): Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus. 241-254.

Viholainen, H., Hemmola, P-M., Suvikas, J. & Purtsi, J. 2011. KUMMI 7, Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Loikkiksella ketteräksi. Niilo Mäki Instituutti.

Vänskä, N., & Sipari, S., Pollari, K. & Huisman, A. 2018. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. Kuntoutusta kehittämässä 2│2018. Helsinki.

Tompuri, M. 2016. Tenavat tasapainoon. PS-kustannus. Jyväskylä.

13th International Conference on Developmental Coordination Disorder. https://www.jyu.fi/en/congress/dcd13