Motorisen oppimisen vaikeuksien syntymekanismia voi tarkastella monesta eri näkökulmasta.

  • Nykytutkimus osoittaa kehityksellisen koordinaatiohäiriön johtuvan perinnöllisistä ja ympäristöllisistä aivojen rakenteellisista sekä toiminnallisista poikkeavuuksista, jotka muodostuvat aivojen varhaisen kehityksen aikana.
  • Geneettiset tekijät vaikuttavat aivojen toimintaan ja aivojen hermoverkoston syntyyn, joka puolestaan aiheuttaa muutoksia kognitiivisessa toiminnassa, joka ilmenee motorisina vaikeuksina.
  • Keskeisimpiä aivojen alueita motoristen vaikeuksien osalta ovat otsalohko, aivojen etuosan ja päälaenlohkon välillä oleva hermoverkko sekä pikkuaivot. Häiriöt kyseisillä aivoalueilla näyttäytyvät liikkeiden automatisoitumisen vaikeuksina, liikkeiden sisäisten mallien epätarkkuutena sekä toiminnanohjauksen ongelmina.
  • Motorisen oppimisen vaikeuksiin vaikuttavat perimän lisäksi kasvuympäristö ja muut ympäristötekijät.
  • Motorisen oppimisen vaikeuksien taustalla olevasta aivojen epätyypillisestä kehityksestä tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, jotta voidaan paremmin ymmärtää mistä muutokset aivojen rakenteissa ja toiminnassa johtuvat.

Oppimisvaikeus -termiä käyttämällä halutaan korostaa, että vaikeuksiin voidaan vaikuttaa tukemalla taitojen kehittymistä ja ne voivat hävitä kehityksen myötä.