Motorisen oppimisen vaikeuksiin liittyy usein yksilön vaikeus löytää taloudellisia liikemalleja. Tälloin on hyvä ohjata oppijaa löytämään liikemallit esimerkiksi tehtävää tai ympäristöä muokkaamalla. Motorisen oppimisen taustalla voi olla myös vaikeus tehtävän toteuttamisen kannalta oleellisen aistitiedon valitsemisessa. Tarkkaavuuden suuntaaminen sekä ylläpitäminen tukee uuden taidon opettelua. Myös muistin tukeminen on hyödyllistä huomioida opetusta ja ohjausta suunniteltaessa sekä toteuttaessa.

Yleisimpiä muistin tukemisen keinoja ovat mallien (näytetyn mallin, kuvien jne.) ja muistia tukevien sanallisten muistisääntöjen käyttäminen. Etenkin oppimisen alkuvaiheessa mahdollisuuksia erilaisten mallien käyttämiseen tulee olla riittävästi. Liikkuminen syntyy yksilön, tehtävän ja ympäristön vuorovaikutuksesta, niiden erittely antaa lisätietoa mahdollisista ongelmakohdista taidon oppimisessa ja ohjaa tehokkaampaan taidon oppimisen tukemiseen. Tehtävän suunnittelussa huomioidaan yksilö- ja ympäristötekijät niin, taitojen kehittyminen mahdollistetaan muodostamalla oppijoiden taitotasoa vastaavia harjoitteluympäristöjä.

Mitkä tekijät edistävät oppimista?

 • Yhdessä toimiminen oppimisprosessin kaikissa vaiheissa: lapsi on aktiivinen yhteistyökumppani ja osallistuja, mikä tarkoittaa lapsen mahdollisuutta tuottaa tietoa ja osallistua oppimisprosessin jokaisessa vaiheessa
 • Vuorovaikutus
 • Oppimisen kannalta optimaalinen vireys- ja tunnetila
 • Tunteiden säätely; taito säädellä sitä, paljonko ja miten omat tunteet vaikuttavat oppimistilanteissa
 • Myönteinen minäkuva ja -pystyvyys
 • Yksilölliset, merkitykselliset oppimisen tavoitteet, mitkä on laadittu yhdessä toimien
 • Vertaistuki
 • Yhteenkuuluvuus
 • Opettajan (lapsen kanssa toimivien aikuisten) uskomus siitä, miten oppilas voi oppia ja menestyä ovat yhteydessä siihen, minkä verran hän kannustaa, rohkaisee ja antaa myönteistä palautetta (oppimisen vaikeudet, oppimisen tukemisen lähtökohdat)
 • Ympäristön myönteiset reaktiot, onnistumisen kokemukset
 • Palaute
 • Metakognitiiviset taidot: lapsen oma ymmärrys siitä, kuinka paljon täytyy harjoitella, jotta oppii. Oppimista edistää, että lapsi tietää, miten juuri hän oppii parhaiten, uskaltaa ja osaa puhua omista vaikeuksistaan tai erilaisista tavoistaan oppia, osaa pyytää apua
 • Oppijan oma toiminta: aktiivisuus, harjoittelun määrä; toistot ja aika
 • Lapselle merkityksellinen toiminta