Motoriikan haasteiden taustalla syyt voivat olla hyvin moninaisia. Osalla lapsista elintavat ja oppimisympäristö voivat vaikeuttaa motorista kehitystä tai haasteet motorisissa taidoissa voivat olla seurausta harjoituksen puutteesta. Lapsella voi olla heikot motoriset taidot vain esimerkiksi siitä syystä, että hänelle on suotu vain vähäisiä liikkumiskokemuksia.Taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai kyseessä voi olla motorisen oppimisen vaikeus.

Heikoilla motorisilla taidoilla on todettu olevan yhteys ongelmiin sosiaalisissa taidoissa, itsetunnossa sekä terveydessä. Motoristen taitojen kehittymisen havainnointi ja harjoittelun tukeminen on äärimmäisen tärkeää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on, että taitojen kehittymistä seurataan ja tuetaan jo varhaisista vuosista alkaen, havainnot dokumentoidaan ja huoleen tartutaan johdonmukaisesti. Varhaisessa vaiheessa huomatut viiveet ja aloitetut tukitoimet helpottavat lapsen elämää koulumaailmassa.