Lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Motoristen taitojen harjoitteleminen ja harjaantuminen tapahtuu pitkälti lapsen arjen tilanteissa: arkisissa rutiineissa kotona, hoidossa, koulussa ja vapaa-ajallaPukiessa, pesulla, ruokaillessa, leikin lomassa, liikkuessa ja harrastaessa. On tärkeää, että lapsen osallistumiseen arjen eri ympäristöissä ja tilanteissa kiinnitetään huomiota. 

Lapsen motoristen taitojen oppimista voidaan tukea myös kuntoutuksella. Lapsen toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen on keskeinen päämäärä lasten kuntoutuksessa. On tärkeää, että kuntoutus ja kuntoutuksessa ohjattavat asiat sopivat lapsen ja perheen arkeen. Kuntoutuksessa lähtökohtana on lapsen ja perheen voimavarojen vahvistaminen taitojen oppimisen sekä sujuvan arjen edistymiseksi. Motoriselle oppimiselle suotuisaa arkea rakennetaan yhdessä lapsen, perheen, heidän lähiyhteisönsä sekä ammattilaisten kanssa. Lapsen toiveet ja näkemykset kertovat siitä, mikä lapselle itselleen on mieluisaa ja tärkeää. 

Kehittämistyön aihe oli Sarille tärkeä arvovalinta

Lasten kuntoutukseen sijoittuneessa työssä kehitettiin osallistumista vahvistavaa toimintatapaa lapsen motorisen oppimisen edistymiseksi lasten, vanhempien ja lasten kuntoutuksen ammattilaisten yhteistoiminnassa.

“Lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on asia lähellä sydäntäni. Lasten kuntoutus on toimintaa, jossa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti kuntoutuksen ammattilaisten kesken, monialaisesti kasvatuksen ammattilaisten kanssa sekä tiiviisti lapsen ja perheen kanssa. Tutkimuksellisen kehittämistyön toimintaympäristössä Vantaan kaupungin kuntoutuksessa on kehitetty toimintatapoja perheiden ja ammattilaisten yhteistyöhön. Omassa työssäni näin tärkeäksi kuulla suoraan lapsilta, mitä he haluavat kertoa, sekä kutsua perheet mukaan yhteiseen kehittämiseen” 

Entä matkan aikana syntyneet oivallukset – mitä Sari niistä pohtii?

“Yhteistyö Motorisen oppimisen vaikeus -yksikön kanssa avasi minulle näkymän lapsen motorisen oppimiseen aiheena ja asiana, joka koskettaa lapsen ympäristöä yhteisöineen. Motorisen oppimisen edistäminen on parhaimmillaan lapsen ja perheen sekä heidän lähiyhteisönsä (ml. kasvatus ja kuntoutus) yhteistoimintaa, jota ohjaa yhteinen päämäärä. Lapsen ja perheen arkeen kuuluvat kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaiset ovat mukana oppimis- ja muutosprosessissa, jota tuetaan tunnistamalla vahvuuksia, voimavaroja ja merkityksellistä toimintaa lapsen ja perheen arjessa.” 

 Työ on ladattavissa Theseus-tietokannasta osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/332622