Lyhyesti havainnoinnin prosessista

Havainnoi kaikkien lasten motorisia taitoja säännöllisesti. Dokumentoi havainnot esim. lapsen varhaiskasvatus- tai oppimissuunnitelmaan ja seuraa kehittyvätkö taidot. Mikäli huoli herää, tee lapselle motoriikan testi tai tarkempi arvio (Esim. APM-testi, MOQ-T tai Ketteräksi-menetelmä). Ota huoli puheeksi vanhempien kanssa. Konsultoi tarvittaessa erityislastentarhanopettajaa tai erityisopettajaa ja tee yhteistyötä esim. terveysalan ammattilaisten kanssa. Kirjaa sovitut tukitoimet lapsen varhaiskasvatus- tai oppimissuunnitelmaan. Anna tukea sovitusti ja kannusta lasta harjoitteluun. Seuraa taitojen kehittymistä ja arvioi annettua tukea.

Arjessa tehtävän havainnoinnin lisäksi havainnointia kannattaa tehdä  säännöllisesti dokumentoiden esimerkiksi vuosittain. Havainnointilomake tai -testi ja muistiin kirjatut havainnot auttavat näkemään, kehittyvätkö taidot eteenpäin. Esimerkiksi Skidi- ja Skillireilin sekä MOQ-T -verkkotyökalun avulla voit tehdä havainnointia helposti ja kattavasti. Havainnoinnin avulla saatua tietoa käytetään pohjana toiminnan ja arjen suunnittelussa.

Yleistä havainnoinnista:

 • Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiin. Tärkeintä on seurata ja tukea taitojen kehittymistä sekä dokumentoida havainnot.
 • Havainnoijan on hyvä tuntea havainnoitava taito ja sen ydinkohdat.
 • Arjen havainnoinnin lisäksi havainnointia tulisi tehdä vuosittain suunnitelmallisesti.
 • Ikätasoiset Skidi- ja Skillireilit kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa dokumentoiden.
 • Skidi- ja Skillireileissä esiintyviä taitoja tulisi harjoitella arjessa aktiivisesti.

Skidi- ja Skillireilit havainnoinnin työvälineinä

Skidi- ja Skillireileihin on koottu tasapaino-, käsittely- ja liikkumistaitoja sekä havaintomotorisia taitoja vahvistavia tehtäviä. Taitoratoja voidaan käyttää havainnoinnin välineinä, jotta motoristen taitojen haasteet voitaisiin havaita varhaisessa vaiheessa. Skidi- ja Skillireilissä keskitytään havainnoimaan taidon liikevaiheita sekä tunnistamaan taidon kehittymisen kannalta olennaisia liikkeen ydinkohtia ja ominaisuuksia. Skidi- ja Skillireilin tehtävien lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota lapsen havainto- ja hienomotorisiin taitoihin sekä huomioida, onko lapsella mahdollisesti muita motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Skidi- ja Skillireilin tehtäväkokonaisuuden voi arjessa pilkkoa pienempiin osiin käytettävissä olevan ajan, tilan ja lapsiryhmän mukaan. Taitoradat on suunniteltu niin, että
sen tehtävät on helppo tehdä sisällä tai ulkona. Voit ottaa käyttöösi myös radan mukana kulkevan tarinan, jonka avulla lapset ovat entistä helpommin innostettavissa
mukaan. Skidi- ja Skillireilit sisältävät valmiit tsekkilistat, joiden avulla voi seurata taidon kehittymistä.

Havainnot taitojen kehittymisestä tulisi dokumentoida, ja niiden tulisi kulkea lapsen mukana läpi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Näin taataan, että mahdolliset haasteet motorisissa taidoissa huomataan ajoissa. Mikäli lapsen taitojen kehittymisessä jokin asia huolettaa tai mietityttää, kannattaa lapselle tehdä standardoitu motoristen taitojen testi.

 • Uteliaan tutkijan (1-2 v) Skidireilin sisältöihin pääset tästä.
 • Touhukkaan kokeilijan (3-5 v) Skidireilin sisältöihin pääset tästä.
 • Energisen oppijan (6-8 v) Skillireilin sisältöihin pääset tästä.
 • Skillikortit Skidi- ja skillireileihin löydät täältä.
 • Tutustu Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa oppaaseen tästä.
 • Tutustu Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi, perusopetukseen tästä.

MOQ-T eli verkkotyökalu motoriikan havainnointiin

Kaatuileeko ja kompuroiko lapsi usein? Miksi pyöräilemään oppiminen on vaikeampaa kuin muilla? Ovatko ruokailu- sekä pukeutumistilanteet haasteellisia?

Motoriikan havainnointilomake (Motor Observation Questionaire for Teachers, MOQ-T) on kehitetty työvälineeksi helpottamaan motoriikan haasteiden tunnistamista kouluympäristössä, ja sen avulla voidaan tarkastella lapsen karkea- ja hienomotorisia taitoja. Verkkokäyttöinen lomake toimii luotettavimmin 6-9 -vuotiaille lapsille.

Havainnointilomake ei diagnosoi eikä leimaa lasta, mutta antaa lasta lähellä olevalle aikuiselle tietoa lapsen motorisen suoriutumisen tasosta.

Lomakkeen käyttömahdollisuuksia:

 • Tiedostaminen ja tunnistaminen
 • Moniammatillinen yhteistyö (varhaiskasvattaja/opettaja, terveydenhuolto, huoltaja)
 • Seuranta
 • Puheeksi ottamisen väline
 • Tiedon keruu arjessa suoriutumisesta

 

 

 

 

Siirry MOQ-T -lomakkeeseen tästä